Albert Calderó - Advocat i consultor de planificació, organització i gestió de personal per a ajuntaments

Advocat i consultor de planificació, organització
i gestió de personal per a ajuntaments


Bones festes i millor 2021!

Albert Calderó - Advocat i consultor de planificació, organització i gestió de personal per a ajuntaments

Advocat i consultor de planificació, organització i gestió de personal per a ajuntaments

Bones festes i millor 2021!

El meu Codi Ètic

(En tinc des del 1987)

 1. Em faig íntegrament responsable de l’eficàcia i qualitat de la feina que m’encarreguen, fins i tot si tinc altres professionals que hi col·laboren.
 2. M’esforço a mantenir-me al dia dels avenços en el meu camp, i hi participo innovant i experimentant.
 3. No accepto cap encàrrec que vagi més enllà de la meva competència professional.
 4. Quan he d’aplicar un mètode innovador que no he aplicat mai faig al client un advertiment exprés del seu caràcter experimental.
 5. Aplico correctament els reglaments i les normes tècniques vigents de les disciplines i mètodes que poso en pràctica, i no accepto contractes ni instruccions que els contradiguin.
 6. No ofereixo ni accepto cap comissió del client, ni cap remuneració fora de les convingudes en el contracte, ni cap tracte de favor directe o indirecte.
 7. Sempre que és possible elaboro un pressupost previ tancat del projecte o bé una fórmula precisa de càlcul dels meus honoraris, i defineixo amb claredat les tasques que realitzaria i el meu grau de compromís amb els resultats.
 8. Sempre he estat un advocat i consultor independent de partits polítics o organitzacions polítiques, i no tinc cap protagonisme en cap organització política, cívica o social; m’esforço en treballar amb tots els partits polítics democràtics i ho aconsegueixo.
 9. No treballo simultàniament per a institucions o organitzacions en matèries que tinguin interessos en conflicte o competència, sense acord exprés d’ambdues parts.
 10. Si he treballat amb un client en un tema de conflicte o competència amb altres organitzacions o institucions, m’abstinc durant dos anys de treballar per a aquestes altres organitzacions o institucions en la matèria del conflicte o competència, sense acord exprés d’ambdues parts.
 11. No difonc dins ni fora de l'organització del client informació confidencial del client o del contracte.
 12. Aplico a tota la informació obtinguda o gestionada per al client la legislació sobre protecció de dades i sobre secret estadístic, amb el criteri interpretatiu més restrictiu.
 13. Només difonc referències genèriques dels contractes realitzats i només de contractes amb institucions públiques, i només quan els clients no m’han prohibit donar-les.
 14. No faig declaracions als mitjans de comunicació sobre la meva feina ni sobre les informacions que tinc dels clients, excepte si un client sol·licita expressament que les faci.
 15. Presto a tots els meus clients un assessorament gratuït en temes de la meva competència professional, i una atenció postvenda gratuïta en relació amb el contracte realitzat.
 16. Assumeixo les complicacions que es puguin produir en els contractes, excepte en el cas que existeixi un acord exprés en contra i sense més limitació que el principi de bona fe.
 17. Només emeto factures i n’exigeixo el pagament en cas de realització efectiva dels treballs contractats.
 18. Els meus clients tenen dret a considerar aquest codi Ètic com una clàusula contractual i a exigir-me’n el compliment o responsabilitat per l’incompliment.

Advocat en exercici nº 16.757
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona


Advocat en exercici nº 16.757
Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona